Oferta Treningu Zastępowania Agresji - szczegóły

Trening Zastępowania Agresji (ART) - 90 godzin + 30 godzin praktyki.
Jest to polska adaptacja treningu opracowanego przez A. Goldsteina i B. Glicka oraz współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse USA.
Podstawą treningu TZA jest przekonanie, że agresywne dzieci, młodzież i dorośli wykazują wiele braków w umiejętnościach interpersonalnych i planowaniu swoich sytuacji społecznych, co znacząco przyczynia się do ich agresywnego zachowywania się.
Trening Zastępowania Agresji zaliczany jest do grupy metod poznawczo-behawioralnych, polegających na tym, że dokonując poznawczej analizy sytuacji, w której się znajdował lub znajduje uczestnik treningu, oraz wykorzystując umiejętności modelowania i system pozytywnych wzmocnień, dokonuje zmiany w swoim zachowaniu.

TZA jest metodą szkoleniową, skupioną na trzech modułach:
              usprawniania umiejętności prospołecznych - trening ten polega na uczeniu podstawowych prospołecznych umiejętności,
              kontroli złości - jego celem jest nauczenie samokontroli złości,
              wnioskowania moralnego i empatii - jest on zbiorem procedur zaprojektowanych w celu podniesienia poziomu uczciwości, sprawiedliwości i liczenia się z potrzebami oraz prawami innych osób.

Cele zajęć:
Uczestnicy:
              otrzymują podstawy wiedzy na temat zjawisk złości i agresji oraz mechanizmach ich powstawania,
              poznają sposoby ocenienia umiejętności społecznych oraz wykrywania deficytów,
              opanują sposoby uczenia umiejętności prospołecznych, kontrolowania złości i podnoszenia poziomu moralnych osądów według założeń TZA,
              rozwiną własne kompetencje w kierowaniu grupą i korygowaniu trudnych zachowań uczestników,
              doświadczą praktycznego prowadzenia zajęć z grupą.

Treści programowe:

I etap - warsztat podstawowy obejmuje 50 godzin (5dni) w całości:

W trakcie tej sesji uczestnicy zostaną zapoznani z:
              wiedzą dotyczącą agresji i przemocy (zdefiniowanie agresji i przemocy, przekonania dotyczące zachowań agresywnych),
              mechanizmami powstawania i utrwalania zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym:
                  - zjawisko "modelowania" agresji i sprzyjające mu okoliczności,
                  - agresja instrumentalna i jej przyczyny,
              podstawami wiedzy o mechanizmach grupowych, dynamice i fazach rozwoju grupy, zawierania kontaktu z grupą, motywowania uczestników do pracy w grupie i stosowaniu różnych strategii motywacyjnych, zjawiskach oporu grupowego i sposobów radzenia sobie z nim,
              technikami zachowań asertywnych,
              podstawami teoretycznymi, na których opiera się Trening Zastępowania Agresji,
              wymaganiami wobec trenerów TZA (kwalifikacje i predyspozycje),
              wynikami badań zachodnich, dotyczącymi efektywności pracy metodą TZA w różnych ośrodkach i społecznościach lokalnych,
              metodyką prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych,
              metodyką prowadzenia treningu kontroli złości ,
              różnymi sposobami wykorzystywania nabytych umiejętności w sytuacjach codziennego życia,
              metodyką prowadzenia treningu wnioskowania moralnego,
              prowadzeniem ćwiczeń rozwijających empatię
              sposobami wykorzystania nabytych umiejętności w sytuacjach codziennego życia,
Po tym etapie uczestnicy otrzymują materiały obejmujące uwagi praktyczne oraz materiały używane w pracy z grupą, niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć.
Uwaga: Nie przewiduje się możliwości zaliczenia warsztatu podstawowego, bez obecności na nim w pełnym wymiarze godzin.

Część praktyczna:

Po tych pięćdziesięciu godzinach uczestnicy powinni odbyć pierwszą część praktyk - 15 godzin.
Cel praktyk:
              ćwiczenie diagnozowania braków umiejętności społecznych
              nabycie umiejętności przeprowadzania głównych procedur nauczania:
                  - modelowania
                  - odgrywania scenek
                  - udzielania informacji zwrotnych
                  - transferu umiejętności
              opanowanie procedur wzmacniania i podtrzymywania umiejętności
              opanowanie strategii motywacyjnych, korygujących trudne zachowania uczestników podczas prowadzenia grupy
              nabycie doświadczenia w realizacji trzech modułów TZA

Liczba prowadzących - dwóch trenerów.

Uczestnicy grupy - osoby o podwyższonym poziomie agresji.

Dobór grupy - poprzedzony rozmowami z przyszłymi uczestnikami, ich nauczycielami, opiekunami, których celem jest ocena umiejętności społecznych oraz wykrycie deficytów.

Liczebność grupy - 6-8 osób.

Dokumentacja:
              Kwestionariusz Uczniowskich Umiejętności Prospołecznych
              Kwestionariusz Trenerski Umiejętności Prospołecznych
              Opis grupy,
              Scenariusze prowadzonych zajęć,
              Dokumentację z realizacji zajęć zebraną od uczestników:
              Raporty z wykonywanych zadań domowych - raporty kontroli złości, raporty transferów trenowanych umiejętności i lista omawianych wartości podczas sesji dylematów moralnych,
              Inne formy dokumentacji zajęć (fotografie, opracowania pisemne, zeszyty uczestników, rysunki tematyczne, nagrania audio lub video, analizy itp.).

Efekty praktyk dla uczestników grupy (dzieci i młodzież):
              przyswojenie nowych umiejętności w stopniu pozwalającym im na wprowadzenie ich w życie
              łatwiejsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
              nauczenie się przewidywania konsekwencji i przez to unikania agresywnych zachowań
              poprawa w relacjach z innymi ludźmi.

II etap Superwizja:

Po 7 lub 8 tygodniach uczestnicy zbierają się na trwającym 20 godzin (dwa dni) spotkaniu superwizyjnym.

Celem tego spotkania jest wspólnie z trenerem prowadzącym trening:
              omówienie przebiegu pierwszej części zajęć praktycznych,
              dokonanie analizy napotkanych trudności, sukcesów oraz sytuacji nietypowych które miały miejsce w trakcie prowadzenia grupy,
              sposobów wykorzystania nabytych umiejętności w sytuacjach codziennego życia,
              dokonanie przeglądu dokumentacji z przeprowadzonych zajęć.

Po tym spotkaniu następuje druga część praktyk - 15 godzin (około 7-8 tygodni)

III etap: trwający 20 godzin (dwa dni) jest poświęcony:
              relacji z przebiegu całości zajęć,
              analizie napotkanych trudności, sukcesów oraz sytuacji nietypowych które miały miejsce w trakcie II części prowadzenia grupy,
              prezentacji dowolnych fragmentów swoich zajęć z grupą pod superwizją trenerów w gronie uczestników treningu.
              wzmocnieniu zachęty do korzystania z literatury poświęconej problematyce TZA i obszarom ją wspierającym ( np. asertywności).
              przedstawieniem dokumentacji pełnych praktyk.

Uwaga: Przedstawienie pozytywnie ocenionego sprawozdania i dokumentacji z prowadzenia grupy metodą TZA oraz ocenionej pozytywnie powyższej prezentacji praktycznych i teoretycznych umiejętności, zapewni uczestnikom otrzymanie zaświadczenia, uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą metodą Treningu Zastępowania Agresji.

Trening Zastępowania Agresji (TZA)

Trening Zastępowania Agresji został opracowany przez Arnolda P. Goldsteina i współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse (USA). Jego uczestnikami powinni być młodzi ludzie i dzieci z dostrzegalnymi deficytami prospołecznych zachowań, nie radzący sobie w życiu, a także nadużywający środków psychotropowych. Nie jest to jednak program dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniami.

W doborze uczestników pomocną staje się rozmowa z potencjalnymi kandydatami i ich nauczycielami, opiekunami i innymi bliskimi osobami, dzięki czemu możliwe staje się ocenienie ich umiejętności społecznych oraz wykrycie deficytów. Potwierdzeniem dla poczynionych obserwacji są z jednej strony Kwestionariusz Umiejętności Prospołecznych, wypełniane przez młodych ludzi, zawierające mocne i słabe strony ich zachowań, z drugiej zaś Kwestionariusz Trenerski Umiejętności Prospołecznych dla osób mających kontakt uczniem, wychowankiem, podopiecznym, będące źródłem dodatkowej wiedzy o nim. W ten sposób powstaje obraz deficytów prospołecznych młodego człowieka.


Istota programu
Trening Zastępowania Agresji może trwać od 10 tygodni do 3 lat. Składa się z trzech obszarów:
              Usprawniania umiejętności
              Treningu kontroli złości
              Treningu wnioskowania moralnego

Usprawnianie umiejętności

Trening ten polega na systematycznym uczeniu 50 podstawowych prospołecznych umiejętności, jeśli z różnych powodów nie można ćwiczyć wszystkich 50, wówczas autorzy zalecają konieczność przećwiczenia zaplanowanych przez siebie 20 umiejętności prospołecznych.

Trening kontroli złości

Jego celem jest nauczenie młodych ludzi samokontroli złości.
Osoba po przejściu treningu umiejętności społecznych oraz treningu kontroli złości jest zdolna do wybrania odpowiednich zachowań w sytuacjach prowokujących agresję.

Trening wnioskowania moralnego

Jest on zbiorem procedur zaprojektowanych w celu podniesienia poziomu uczciwości, sprawiedliwości i liczenia się z potrzebami oraz prawami innych osób.
Trening ten powoduje, że młodzi ludzie mają okazję przedyskutować wiele moralnych dylematów, które pobudzają ich poznawczo i często prowadzą do podniesienia poziomu ich moralnych osądów.KARTA ZGŁOSZENIOWA

Strona główna